ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูแกนนำสาระคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Math Master)
ชื่ออาจารย์ : นางณัฏฐนิภา เสนทองแก้ว
ตำแหน่ง : ครู ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2557,13:50  อ่าน 404 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรม "สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม GPS" ระดับเขต / ภาค
ชื่ออาจารย์ : นางณัฏฐนิภา เสนทองแก้ว
ตำแหน่ง : ครู ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2557,13:49  อ่าน 464 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรม "A-math" ระดับเขต / ภาค / ประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางณัฏฐนิภา เสนทองแก้ว
ตำแหน่ง : ครู ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2557,13:45  อ่าน 418 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรม "คิดเลขเร็ว" ระดับเขตพื้นที่ / ภาค
ชื่ออาจารย์ : นางณัฏฐนิภา เสนทองแก้ว
ตำแหน่ง : ครู ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2557,13:44  อ่าน 402 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูสอนดี
ชื่ออาจารย์ : นางณัฏฐนิภา เสนทองแก้ว
ตำแหน่ง : ครู ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2557,13:43  อ่าน 417 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องภาษาเพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2554
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอาภรณ์ศรี ศรีตังนันท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2557,13:39  อ่าน 419 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาการเขียนสรุปความจากบทร้อยกรองโดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนสรุปความจากบทร้อยกรอง ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2550
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอาภรณ์ศรี ศรีตังนันท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2557,13:39  อ่าน 742 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการปลูกฝังคุณธรรมของสถาบันครอบครัว สถานศึกษา สถาบันศาสนาและชุมชนโดยใช้สถานศึกษาเป็นกรณีศึกษาโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ปีการศึกษา 2550
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอาภรณ์ศรี ศรีตังนันท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2557,13:37  อ่าน 445 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลการซ่อมเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการเขียนคำยากของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปีการศึกษา 2548
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอาภรณ์ศรี ศรีตังนันท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2557,13:36  อ่าน 476 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูแกนนำกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิชชุดา เสือแก้ว
ตำแหน่ง : ครู ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 2557,21:19  อ่าน 373 ครั้ง
รายละเอียด..