คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัลยากร บุญชู
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจักรกฤษ กลับวิหค
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงญาสุมินทร์ อินทนะ
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศุภรักษ์ บุญชู
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสารวัตตรนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงลลิตา รัตนะ
ตำแหน่ง : กรรการฝ่ายโภชนาการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุดารัตน์ เกตุมี
ตำแหน่ง : กรรการฝ่ายกิจกรรมสหกรณ์
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนฤมล ปะหนะ
ตำแหน่ง : กรรการฝ่ายบริการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสรวรรณ อินทสุทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายรักษษความสะอาด
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายยุทธนา บุญมี
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนิชาพร สามงามพุ่ม
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศศิมา แยนา
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายพยาบาล
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพีรพันธ์ มลจิตร์โท
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายดูแลความปลอดภัย
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปานทิพย์ วิทิพย์รอด
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกุ๊ก พรหมสิงห์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพัชรีพร ประสงค์ผล
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น : ม.3