คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยยุทธ โกละกะ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายจิตรกร สุวรรณมณี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเกรียงไกร โต๊ะหมัด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระสถาพร ฐานฺวโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนองค์กรศาสนาพุทธ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ วิชัยดิษฐ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุรักษ์ ช่วยสุ้น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางถนอมทรัพย์ โรจนรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประทีป บุญชู
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุรฉัตร เทพพนม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางลัดดาวัลย์ สุภากุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผุ้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิลาวัลย์ สุบรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผุ้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสนทยา นาคพรหม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผุ้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางเพ็ญทิพย์ เมฆะจำรูญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผุ้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสุจิตรา ชุมวาระ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผุ้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร :