คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอำพนธ์ เพชรชู
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0819707993
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ วิชัยดิษฐ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางเตือนใจ หวีดวา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายจิตรกร สุวรรณมณี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเกรียงไกร โต๊ะหมัด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร กลับวิหค
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางนงเยาว์ จ่าแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0819785797
ชื่อ-นามสกุล : พระสถาพร ฐานฺวโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนองค์กรศาสนาพุทธ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอาลี บินมูสอ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนองค์กรศาสนาอิสลาม
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายไชยวัฒน์ โต๊ะหลาง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางอุทุมพร จันทร์จงปราณี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเกรียงไกร กลับวิหค
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิษณุ บุญชู
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางถนอมทรัพย์ โรจนรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนครู
เบอร์โทร : 0872710616
ชื่อ-นามสกุล : นายพูนศักดิ์ นาคครื้น
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : สถานศึกษา
เบอร์โทร : 0846305379