กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพรรณี คชสิทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปัทมา จินดากาญจน์
ครู คศ.1

นางสาววิชุดา เสือแก้ว
ครู คศ.2

นางณัฐมน แก้วอำดี
ครู คศ.2