กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายศักดิ์ชริน อาจหาญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวอ้อมใจ อร่าม
ครูผู้ช่วย