กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายศักดิ์ชริน อาจหาญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวอ้อมใจ อร่าม
ครูผู้ช่วย