กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวีระพงษ์ รอดเมื่อ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายขจรศักดิ์ จันทร์สว่าง
ครูผู้ช่วย