กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพงศกร โสภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางถนอมทรัพย์ โรจนรัตน์
ครู คศ.2