กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนาลฉวี ไทรบุรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพานุ นราภัย
ครู คศ.1

นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธ์
ครู คศ.2

นางสาวสุภารัตน์ เพฃรรอด
ครู คศ.3