กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวรนาถ เพชรเกื้อ
ครู คศ.2

นางสาวสุทธิดา สุวรรณพิมาน

นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริกาญจน์
ครูผู้ช่วย