กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางณัฎฐนิภา เสนทองแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจิราพร ขอนแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวธิยา บัวมณี
ครูผู้ช่วย

นางสาวธิติมา ตุกชูแสง
ครูผู้ช่วย