ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสีระเพ็ญ โชติพันธ์
ครู คศ.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางเรณู สุทธินุ่น
ครู คศ.2 ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวนิตยา การีซอ
ครู คศ.1 ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2