ประถมศึกษาปีที่ 4

นางเรณู สุทธินุ่น
ครู คศ.2 ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
หัวหน้าประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางปัทมา จินดากาญจน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1