ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสุคนธ์ หนูจีนเส้ง
ครู คศ.3 ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
หัวหน้าประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวสุภารัตน์ เพชรรอด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวขิมมุก นุ่นทิพย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1