ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสุคนธ์ หนูจีนเส้ง
ครู คศ.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวสุภารัตน์ เพชรรอด
ครู คศ.2 ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางจาริณี ปัญญา
ครู คศ.2 ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1