ประถมศึกษาปีที่ 2

นางราศรี วิชัยดิษฐ์
ครู คศ.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางโสวดี นิลสม
ครู คศ.2 ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสุดฤทัย ว่องวิทยา
ครู คศ.2 ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2