ประถมศึกษาปีที่ 2

นางราศรี วิชัยดิษฐ์
ครู คศ.3 ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
หัวหน้าประถมศึกษาปีที่ 2

นางศรีประพันธ์ คงเกตุ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางพรรณี คชสิทธิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางณัฐมน แก้วอำดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1