ประถมศึกษาปีที่ 1

นางเสาวนิตย์ ทองกูล
ครู คศ.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวอำนวย สมสวัสดิ์
ครู คศ.2 ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางอรวรรณ พรหมสอน
ครู คศ.3 ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางกนกรัตน์ อินทร์จันทร์
ครู คศ.2 ประจำวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2