ประถมศึกษาปีที่ 1

นางเสาวนิตย์ ทองกูล
ครู คศ.3 ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
หัวหน้าประถมศึกษาปีที่ 1

นางอรวรรณ พรหมสอน
ครู คศ.3 ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3