กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเสาวนิตย์ ทองกูล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกชพร หมันหลี
ครูผู้ช่วย