ปฐมวัย

นางบุษบา แก้วมหา
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ล่อง
ครู คศ.1

นางอรพรรณ สุวรรณบุตร
ครู คศ.2

นางสาวขนิษฐา พุทธพิทักษ์
ครูผู้ช่วย