ปฐมวัย

นางมะลุลี แซ่ภู่
ครู คศ.2 ประจำชั้นอนุบาล 1/1

นางบุญวิสาข์ รัชชะ
ครู ประจำชั้นอนุบาล 1/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวทิพย์ภวรรณ เยาว์ด้วง
ครู ประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางช่อผกา ทองทิพย์
ครูอัตราจ้าง ประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/2