ครูนักเรียนออทิสติก

นางสาวฮาสหนี ยาง๊ะ
ครูสอนนักเรียนออทิสติก

นางสาวพรทิพย์ แก้วเกิดเถื่อน
ครูสอนนักเรียนออทิสติก