ครูสอนศาสนา

นายชวลิต บุหงอ
ครูสอนศาสนา

นางบุหงา อรัญ
ครูสอนศาสนา

นางทัศนีย์ โซ่โดบ
ครูสอนศาสนา