ครูสอนศาสนา

นายประกอบพงศ์ มะฮะหมัดอาลี

นางเบญจมาศ โต๊ะมาน