มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางณัฏฐนิภา เสนทองแก้ว
ครู ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววิชชุดา เสือแก้ว
ครู ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ์
ครู ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวทิยา บัวมณี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2