มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวเพ็ญศรี ชูแดง
ครู คศ.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางณัฏฐนิภา เสนทองแก้ว
ครู ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววิชชุดา เสือแก้ว
ครู ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางนัยนา ลักขณา
ครู คศ.3 ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ์
ครู ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2