มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายพงศกร โสภา
ครู คศ.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางวรรณรัตน์ รัตนฉายา
ครู คศ.2 ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางจิราพร ขอนแก้ว
ครู คศ.2 ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวอาภรณ์ศรี ศรีตังนันท์
ครู คศ.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวจรรยา เจ๊ะเหยง
ครู คศ.2 ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2