มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายพงศกร โสภา
ครู คศ.3 ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางนาลฉวี ไทรบุรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางวรนาถ เพชรเกื้อ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายศักดิ์ชริน อาจหาญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2