มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางพัชรา จามพัฒน์
ครู คศ.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวพนิดา อ่ำรุ่ง
ครู คศ.3 ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางดวงเพ็ญ อินทร์แก้ว
ครู คศ.3 ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นางวรนาถ เพชรเกื้อ
ครู คศ.2 ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธ์
ครู ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2