ประถมศึกษาปีที่ 6

นางถนอมทรัพย์ โรจนรัตน์
ครู คศ.2
หัวหน้าประถมศึกษาปีที่ 6

นายพานุ นราภัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางดวงเพ็ญ อินทร์แก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2