ประถมศึกษาปีที่ 6

นางเพ็ญทิพย์ เมฆะจำรูญ
ครู คศ.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางเสาวลักษณ์ รักษานุ่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางถนอมทรัพย์ โรจนรัตน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2