ประถมศึกษาปีที่ 5

นางวลัดดา คงนิล
ครู คศ.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หัวหน้าประถมศึกษาปีที่ 5

นายขจรศักดิ์ จันทร์สว่าง
ครูผู้ช่วย

นางจิราพร ขอนแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวสุทธิดา สุวรรณพิมาน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2