ประถมศึกษาปีที่ 5

นางวลัดดา คงนิล
ครู คศ.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางหทัยรัตน์ ศรีสมบัติ
ครู คศ.2 ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางศรีประพันธ์ คงเกตุ
ครูค.ศ.2 ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางพรรณี คชสิทธิ์
ครูคศ.2 สอนภาษาอังกฤษชั้น ป.4-6