คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ. 2528 ปริญญาตรี / คบ. วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี / ภาษาไทย
ปริญญาตรี / ป.บัณฑิต สถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี / บริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ. 2525 โรงเรียนวัดบางพา อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ครู 1
พ.ศ. 2531 โรงเรียนบ้านวังหวาย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ครูใหญ่
พ.ศ. 2544 โรงเรียนวัดประสพ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี อาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2550 โรงเรียนบ้านคลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการสถานศึกษา
4 ธันวาคม 2557 โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล