คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางณัฎฐนิภา เสนทองแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ. 2541 ปริญญาตรี / คบ. สถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธานี / คณิตศาสตร์
พ.ศ. 2547 ปริญญาโท / ศษ.ม. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / การบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ. 2542 โรงเรียนบ้านบางเบน สปอ.กะเปอร์ สปจ.ระนอง อาจารย์ 1 ระดับ 3
พ.ศ. 2546 โรงเรียน้านควนนิยม อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ครู
พ.ศ. 2553 โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการ
พ.ศ. 2557 โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล