ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายยิ่ง รักษานุ่น
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2450 - พ.ศ. 2457
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดล้อม บุญชู
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2457 - 11 เมษายน 2467
ชื่อ-นามสกุล : นายแจ้ง บุญชู
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 เมษายน 2467 - 20 มิ.ย. 2474
ชื่อ-นามสกุล : นายคล้อง รัตตะมาน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 มิถุนายน 2474-1 มิถุนายน 2480
ชื่อ-นามสกุล : นายลั่น หมูสง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1มิถุนายน2480-1พฤษภาคม2485
ชื่อ-นามสกุล : นายปลีก สุวรรณโชติ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1มิถุนายน2485-1ธันวาคม2485
ชื่อ-นามสกุล : นายคล้อย แสงพรหมมินทร์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มกราคม 2486-30 กันยายน 2509
ชื่อ-นามสกุล : นางสุวคนธ์ นุกูลกิจ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ธันวาคม 2509-3 กันยายน 2511
ชื่อ-นามสกุล : นางสุวคนธ์ นุกูลกิจ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9กันยายน2512-5ธันวาคม2526
ชื่อ-นามสกุล : นายแสง เพิงใหญ่
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6ธันวาคม2526-30กันยายน2533
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัตน์ นาคสด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 มีนาคม 2536 - 2 กุมภาพันธ์ 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายสมหวัง บุญเรือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 กุมภาพันธ์ 2541 - 30 กันยายน 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ ไชยแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 กุมภาพันธ์ 2552 - 30 กันยายน 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายพูนศักดิ์ นาคครื้น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 ธันวาคม 2557 - 30 กันยายน 2562
ชื่อ-นามสกุล : นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน