ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558
วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลท่าทองใหม่ ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าทองใหม่ โดยมีนายสนิท ศรีวิหค นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นประธาน นายอำพนธ์ เพชรชู นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าทองใหม่ ได้กล่าวรายงานการจัดงาน นายพูนศักดิ์ นาคครื้น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กล่าวขอบคุณเจ้าของกองทุนการศึกษาของโรงเรียนที่มาร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ด้วย อาทิ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าอาวาสวัดท่าไทร, คุณครูดวงแข แก้ววิมล, เจ้าของกองทุนนายทอย นางเขียม แก้ววิมล, คุณเดโช +คุณสุนิสา ปลื้มใจ เพิ่มเงินกองทุนอีก 10,000 บาท, คุณครูภัทรา วัฒนะ, คุณทวีลาภ ยอดดนตรี, คุณลัดดาวัลย์ สุภากุล, ร้านกาญจรงค์เฟอร์นิเจอร์, คุณครูอรวรรณ พรหมสอน, คุณครูสุดฤทัย ว่องวิทยา, และยังมีผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษาเพิ่มเติมอีก อาทิ คุณครูพัชรา จามพัฒน์ 10,000 บาท ซึ่่งโรงเรียนได้นำดอกผลจากการบริหารจัดการมาใช้เป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี มีจิตสาธารณะและขาดแคลน จำนวน 38 ทุน แบ่งเป็นทุนระดับประถมศึกษาทุนละ 1,000 บาท จำนวน 24 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุนละ 1,500 บาท จำนวน 12 ทุน และทุนต่อเนื่องเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 2 ทุน ๆ ละ 2,500 บาท
ในการจัดงานวันเด็กปีนี้มีเด็กน้กเรียนจากโรงเรียนบ้านบางสำโรง โรงเรียนดารุสสลามวิทยา และโรงเรียนวัดท่าทองมาร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่งสำนักงานเทศบาลตำบลท่าทองใหม่ได้จัดของขวัญ เช่น รถจักรยาน 31 คัน ข้าวสาร  200 ถุงและของขวัญอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมาก มีการแสดงบนเวทีของเด็ก ๆ ทั้งสี่โรงเรียน มีผู้สื่อข่าวจากช่อง 3 มาสัมภาษณ์เด็ก เด็ก ๆ สนุกสนานและมีความสุขกับกิจกรรมในครั้งนี้ทุกคน
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2558,15:55   อ่าน 2219 ครั้ง