ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้
วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 น. นายพูนศักดิ์ นาคครื้น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) รองอารี มลไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ฝ่ายวิชาการ คุณครูศรีประพันธ์ คงเกตุ ครูผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนานักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ คุณครูกนกวลี สังข์วงศ์ และคุณครูดวงฤดี ชีวะ ครูพี่เลี้ยงนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ พบผู้ปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการให้ผู้ปกครองทราบถึงความต้องการของโรงเรียนที่ต้องการพัฒนาบุตรหลานของท่านให้มีความรู้สามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้ปกครองที่ได้รับทราบความบกพร่องของบุตรหลาน ผอ.พูนศักดิ์ นาคครื้น สัญญากับผู้ปกครองว่านักเรียนเหล่านี้จะสามารถพัฒนาได้ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
ผู้ปกครองลงทะเบียน
บรรยากาศในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนบกพร่องทางการเรียน
ผอ.พูนศักดิ์ นาคครื้น ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ในการประชุม
ผอ.พูนศักดิ์ นาคครื้น ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ในการประชุม
ผอ.พูนศักดิ์ นาคครื้น
ผู้ปกครองนักเรียนให้ความสนใจและซักถามข้อมูลจากผอ.
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2557,20:50   อ่าน 605 ครั้ง