ข้อมูล บุคลากร นักเรียน
เขตพื้นที่บริการ
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2
ท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2
ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5
ท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
 
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ปีการศึกษา 2562
 
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อบ.1 0 0 0 0
อบ.2 33 30 63 2
อบ.3 37 47 84 3
รวม อบ. 70 77 147 5
ป.1 49 44 93 3
ป.2 56 41 97 3
ป.3 43 42 85 2
ป.4 61 32 93 3
ป.5 44 41 85 2
ป.6 50 37 87 2
รวมประถม 303 237 540 15
ม.1 45 33 78 2
ม.2 51 40 91 3
ม.3 16 37 53 2
รวมมัธยมต้น 112 110 222 7
ม.4 0 0 0 0
ม.5 0 0 0 0
ม.6 0 0 0 0
ปวช.1 0 0 0 0
ปวช.2 0 0 0 0
ปวช.3 0 0 0 0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 485 424 909 27
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
 

 

ข้อมูลบุคลากร
จำนวน ชาย 8   คน หญิง 32  คน รวมทั้งหมด 40  คน

 
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
0
0
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
0
0
0
 3. ครู
-
คศ.1
3
5
8
 ชำนาญการ
คศ.2
1
15
16
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
9
9
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
 
0
0
0
รวม
-
4
29
33
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
 
2
2
4
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
 
1
0
1
 6. พนักงานราชการ
-
-
 
0
0
0
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
 
0
1
1
รวมทั้งหมด
8
32
40

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562