หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6

หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3