พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Misstion)
   1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพเป็นไปตามหลักสูตร สถานศึกษา
   2. พัฒนาครูและบคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ
   3. พัฒนาระบบบริการจัดการสู่มาตรฐานสากลบนความร่วมมือของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล
   4. พัฒนาและส่งเสริมการผลิตการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
   5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ อันพึงประสงค์และค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ