ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 ก.ย. 56 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ทัศนศึกษาจ.ภูเก็ต
วันที่ 13 กันยายน 2556 นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 จำนวน 128 คนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติป่าชายเลนที่ท่าฉัตรไชย , พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลาง และแหลมพรหมเทพ จ.ภูเก็ต นำโดยนายบุญจันทร์ รุ่งฟ้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) และคณะครูควบคุมนักเรียนอีก 12 คน นักเรียนมาขึ้นรถพร้อมกันเวลา 06.00 น. กลับถึงโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ เวลาประมาณ 19.00 น.
นักเรียนแต่งกายด้วยชุดพละของโรงเรียน ครูระดับป.5-6
12 ส.ค. 56 จัดกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป