ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ย. 62 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562